Energetyka

Stanowisko programowe IPP

Opowiadamy się za:

 1. Polityka energetyczna Polski do 2050 r.:
  1. przyjęciem nowego dokumentu strategicznego z dłuższą perspektywą czasową (do 2050 r.), który zastąpi aktualny dokument (Polityka energetyczna Polski do 2030 roku)
  2. realnym włączeniem w prace nad nową strategią środowisk eksperckich, społecznych oraz wszystkich elit politycznych (elementy konsensusu politycznego: polityka państwa, a nie rządu/partii, czego wymaga kapitałochłonność i długa perspektywa czasowa inwestycji w energetyce)
  3. działaniami naprawczymi w sektorze węgla kamiennego
  4. szeroką debatą publiczną wokół głównych wyzwań w obszarze energetyki, w tym możliwych kierunkach transformacji energetycznej w Polsce
 2. Polityka energetyczno-klimatyczna Unii Europejskiej:
  1. opracowaniem przez Ministerstwo Energii rzetelnego raportu nt. wpływu polityki energetyczno-klimatycznej UE na Polskę (prezentującego zarówno szanse, jak i zagrożenia związane z uczestnictwem w tym procesie)
 3. Energia jądrowa:
  1. zawieszeniem Programu Energetyki Jądrowej w Polsce do czasu uzyskania konsensusu politycznego ws. budowy (lub nie) elektrowni jądrowych w Polsce 

Czym się zajmujemy w ramach programu?

 1. Opracowaniem głównych założeń polityki energetycznej Polski do 2050 r.
 2. Promocją konsensusu politycznego w obszarze energetyki w Polsce
 3. Analizą wybranych zagadnień merytorycznych (m.in. rynek mocy w Polsce, integracja rynków energii w państwach Grupy Wyszehradzkiej)
 4. Promocją wiedzy nt. energetyki (w tym transformacja energetyczna, czy energetyka prosumencka): m.in. poprzez dyskusje, projekcje filmowe, warsztaty, materiały edukacyjne
 5. Porządkowaniem debaty publicznej w Polsce (np. poprzez factchecking wypowiedzi polityków, wystąpienia w mediach)
 6. Zacieśnianiem współpracy pomiędzy państwami regionu Europy Środkowo-Wschodniej, m.in. poprzez realizację projektu European Energy Hub

 

Zespół Programu

 Konrad Szpak  Piotr Koszembar  Kaja Jedlińska  

 

Aktualności w temacie