Ranking Polityk Publicznych 2019

{[if_foto_desc]}
Foto:
{[/if_foto_desc]}
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 4 minuty

Instytut Polityk Publicznych ma przyjemność zaprezentować premierowe wydanie Rankingu Polityk Publicznych, publikacji popularnonaukowej oceniającej działania decydentów w Polsce.

Jest to publikacja, która w syntetyczny sposób przybliża najważniejsze działania decydentów w obszarze wybranych polityk publicznych, a jej celem jest promocja wiedzy o polityce publicznej w Polsce. 

Publikację można otrzymać w wersji elektronicznej klikając w poniższy link:

 

Pobierz Ranking Polityk Publicznych 2019

 

Ranking polityk publicznych 2019, opublikowany pod redakcją dr Patrycji Cygan i Konrada Szpaka, obejmuje okres rządów Zjednoczonej Prawicy (Prawo i Sprawiedliwość, Solidarna Polska, Polska Razem) podczas pierwszej kadencji rządów (2015-2019) i odnosi się do działań podejmowanych pod przewodnictwem Beaty Szydło oraz Mateusza Morawieckiego. 

Czym jest polityka publiczna?

Dziedzina systemowych, uporządkowanych działań państwa, podejmowanych w oparciu o solidne podstawy merytoryczne, w celu rozwiązywania kluczowych problemów zbiorowychJakość polityk publicznych ma niebagatelne znaczenie dla funkcjonowania całego państwa oraz jego obywateli. Polityki, na które wpływ mają różnorodne czynniki kulturowe, ekonomiczne, polityczne czy instytucjonalne, są uzależnione między innymi od sposobu oraz prawdopodobieństwa użycia aparatu przymusu, ale również – a może przede wszystkim – od znaczenia wybranych grup docelowych takich polityk. Efektywne prowadzenie polityk publicznych jest niezwykle ważne, od nich bowiem zależy definiowanie i osiąganie pożądanych stanów społeczeństwa w przyszłości, sprawna realizacja projektów o istotnym znaczeniu dla całego państwa czy wreszcie koncentrowanie uwagi opinii publicznej na najważniejszych problemach publicznych. 

Jak oceniano poszczególne polityki publiczne?

Ranking powstał przy udziale pracowników i współpracowników Instytutu Polityk Publicznych oraz zewnętrznych ekspertów. Przekrojowej ocenie podlegały wybrane, sektorowe polityki publiczne, które analizowane były według tych samych kryteriów, takich jak: 

  • trafnośćadekwatność planowanych celów interwencji i metod jej wdrażania do zidentyfikowanych problemów i wyzwań o charakterze społecznym i ekonomicznym; 
  • skutecznośćstopień realizacji zakładanych celów, skuteczność użytych metod, instytucji oraz wpływ czynników zewnętrznych na ostateczne efekty; 
  • wydajnośćrelacja między nakładami, kosztami, zasobami (finansowymi, ludzkimi, administracyjnymi), a osiągniętymi efektami programu publicznego; 
  • użytecznośćcałość rzeczywistych efektów wywołanych przez program publiczny (zarówno planowanych, jak i nieplanowanych); 
  • trwałośćciągłość efektów danej polityki publicznej w perspektywie średnio i długookresowej. 

Eksperci, w ramach każdego kryterium, mogli przyznać maksymalnie 10 punktów, tak więc finalnie maksymalna liczba punktów do uzyskania przez pojedynczą politykę wyniosła 50. Oceny poszczególnych polityk obrazuje zbiorcza tabela. Z uwagi na objętościowe ograniczenia wszystkie analizy zostały przeprowadzone według przyjętego schematu. Każdy z ekspertów ukazał najważniejsze sukcesy oraz porażki danej polityki publicznej, ocenił ją według pięciu wymienionych wyżej kryteriów, a także zdefiniował najważniejsze wyzwania stojące przed decydentami oraz sformułował adekwatne rekomendacje w tym zakresie. Przedstawione analizy są więc być może momentami uproszczone, ale ten przemyślany zabieg miał na celu ukazanie najważniejszych czynników mających wpływ na kształt polityk publicznych prowadzonych przez rządzących. Jednocześnie należy zaznaczyć, że poglądy przedstawione w poszczególnych częściach Rankingu nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Instytutu Polityk Publicznych. 

Jaką wiedzę przynosi Ranking Polityk Publicznych 2019?

Wyniki przeprowadzonych analiz przyniosły jednak istotne informacje na temat sukcesów i porażek poszczególnych polityk, a zidentyfikowane przez autorów analiz wyzwania oraz sformułowane rekomendacje stanowić będą bazę do dalszych badań i dociekań, na podstawie których – w co głęboko wierzymy – będą kształtowane polityki publiczne oraz podejmowane decyzje dotyczące kierunków rozwoju całego państwa. Autorzy Rankingu Polityk Publicznych 2019 wyrażają nadzieję, że choć w niewielkim stopniu przyczyni się on do zwiększenia wiedzy obywateli na temat polityk publicznych prowadzonych w ostatnich latach w Polsce, a tym samym do lepszego poznania mechanizmów mających wpływ na funkcjonowanie całego państwa. Wola decydentów w zakresie realizacji polityk publicznych ma przecież niewątpliwie ogromny wpływ na ogół działań podejmowanych przez administrację publiczną, co w konsekwencji przekłada się na kwestie dotyczące, pośrednio lub bezpośrednio, każdego z nas. W celu zapewnienia możliwości zarządzania politykami sektorowymi w sposób efektywny i przejrzysty, należy postulować wprowadzenie czytelnych reguł w zakresie ich prowadzenia. 

Zapoznaj się z Rankingiem Polityk Publicznych już dzisiaj!

Kliknij w poniższy link, aby otrzymać Ranking w formacie PDF, który możesz otworzyć na komputerze i każdym innym urządzeniu mobilnym (telefon, tablet, czytnik).

 

Pobierz Ranking Polityk Publicznych 2019

 

Jeśli Ranking Polityk Publicznych nie odpowiedział do wszystkie Twoje pytania i wątpliwości, zapraszamy do kontaktu poprzez adres mailowy: ipp@ipp.expert

 

Publikacja jest wydana w ramach projektu pn. Akademia Polityk Publicznych.

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Autor:
Poleć: