RODO: obowiązek informacyjny

W związku z nowymi regulacjami o ochronie danych osobowych, spełniamy nasz obowiązek informacyjny o tym, jak przetwarzamy Państwa dane. Poniżej wyjaśniamy najważniejsze kwestie. Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań. W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu.
{[if_foto_desc]}
Foto:
{[/if_foto_desc]}
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 3 minuty

Obowiązek informacyjny
Wiadomość do Państwa wysyłamy w związku z tym, że 25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Rozporządzenie” lub „RODO”). 

Skąd mamy Państwa dane?
Państwa dane pozyskaliśmy bezpośrednio od Państwa, m.in. w wyniku:
- zapisu na newsletter IPP;
- uczestnictwa w wydarzeniach IPP (np. warsztatach);
- przystąpienia do projektów IPP (np. Zostań Społecznym Komandosem!, Akademia Polityk Publicznych, inne).
 
Kto jest administratorem Państwa danych?
Fundacja Instytut Polityk Publicznych (dalej: IPP) z siedzibą w Krakowie, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000583153, NIP: 9452187651, REGON: 362874454, e-mail: ipp@ipp.expert, strona internetowa: http://www.ipp.expert.
 
Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych?
Art. 6 ust. 1 Rozporządzenia, w tym przede wszystkim lit a, tj. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
 
Jakie dane przetwarzamy?
IPP przetwarza następujące kategorie danych:
- dane kontaktowe;
- dane wymagane do identyfikacji na potrzeby realizacji projektu, zawarcia umowy, wykonania usługi i wystawienia dokumentów księgowych;
- dane identyfikacyjne niezbędne do świadczenia usług online.
 
Do czego będziemy używać Państwa danych osobowych?
Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w jednym lub więcej spośród następujących celów:
- informowanie o działalności IPP, w tym wysyłka newslettera i inne cele marketingowe;
- realizacja projektów, do których Państwo przystąpiliście;
- wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na IPP, np. wystawienie dokumentów księgowych, przechowywanie dokumentacji realizowanych projektów;
- realizacja działań wykonywanych na Państwa żądanie przed zawarciem umowy; zawarcie i wykonanie umowy, którą zawarliście Państwo z IPP.
 
Jak nie będziemy przetwarzać danych osobowych?
Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu (np. profilowaniu), które wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływa na Państwa decyzje, niemniej jednak korzystamy z plików cookies oraz innych systemów rejestrujących ruch na naszych kanałach komunikacyjnych.
 
Do kiedy będziemy przechowywać Państwa dane?
Dane przetwarzane na podstawie zgody będziemy przetwarzać do czasu wycofania przez Państwa tej zgody. Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do wypełnienia tego obowiązku. W przypadku umów Państwa dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak to niezbędne do wykonania umowy łączącej Państwa z IPP, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może ponosić IPP i jakie mogą być ponoszone wobec IPP.
 
Jak cofnąć zgodę?
W każdej chwili mogą Państwo cofnąć każdą zgodę udzieloną IPP w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Wystarczy wysłać e-mail, skorzystać z formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej, czy skorzystać z innych naszych kanałów komunikacyjnych. Wolę cofnięcia zgody można wyrazić w dowolny sposób, jedynym warunkiem jest, aby dotarła ona do naszej wiadomości. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych przed jej dokonaniem.
 
Komu możemy przekazać dane, a komu na pewno ich nie przekażemy?
Państwa dane możemy ujawnić podmiotom z nami współpracujących i wykonujących zadania na nasze zlecenie i naszą rzecz (np. usługi księgowe, usługi informatyczne). W takim przypadku zawarta jest z tymi podmiotami umowa zapewniająca bezpieczeństwo Państwa danych. Z uwagi na to, iż podmioty te mogą się zmieniać, nie jesteśmy w stanie przedstawić ich kompletnej listy. Jeśli chcą Państwo wiedzieć z kim współpracujemy aktualnie, zawsze można o to zapytać. Nie udostępniamy Państwa danych żadnym podmiotom w celach handlowych. Nie będziemy przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy).
 
Jak skontaktować się z inspektorem ochrony danych?
Mogą państwo złożyć wniosek o sprostowanie danych w sytuacji, gdy są nieprawidłowe lub niekompletne, o usunięcie, ograniczenie przetwarzania lub przeniesienie danych. Zapraszamy do kontaktu pod adresem ipp@ipp.expert.
 
Gdzie mogą Państwo wnieść skargę na przetwarzanie danych osobowych?
Takie skargi można kierować do odpowiedniego organu nadzorczego, obecnie Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych.
 
Nasza nowa polityka prywatności obowiązuje od 25 maja 2018 r. i dostępna jest na naszej stronie internetowej: http://www.ipp.expert/polityka-prywatnosci


Poleć: